ŚWIĄTECZNE PROMOCJE! OSZCZĘDŹ DO 15% Z KODEM SWIETA15

REGULAMIN „SKLEPU INTERNETOWEGO ELECTROLUX”

określający zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów.

 

 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) jest wyłączną własnością Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029692, kapitał zakładowy: 272 731 500 zł, NIP 521-008-43-88, Regon 011020824 (zwaną dalej Electrolux). Sklep jest dostępny na stronach: http://shop.electrolux.pl ; http://shop.aeg.pl ; http://shop.zanussi.pl . Wszelkie informacje zawarte na podanych stronach internetowych w tym również tekst, grafika, dźwięk oraz inne dane będące własnością Electrolux, nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozpowszechniane ani przechowywane, za wyjątkiem prywatnych zastosowań, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Electrolux.

 

 1. Oznaczenia, logo firmowe i symbole są objęte prawem o ochronie znaków towarowych należących do Electrolux.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu albo w przypadku jakichkolwiek uwag lub skarg dotyczących Sklepu prosimy o kontakt na adres mailowy: sklep@electrolux.com

 

 1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania w Polsce oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które mają siedzibę na terenie Polski, zwane dalej Klientami.

 

 1. Zamówione produkty mogą posiadać różnice w specyfikacji technicznej w stosunku do danych o towarze, co nie ma wpływu na ich funkcjonalność.

 

 1. Zamówienia należy składać poprzez dodanie produktów do Koszyka i postępowanie dalej zgodnie z procesem zakupowym.

 

 1. Wszystkie zamawiane towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem ich dostępności.

 

 1. Electrolux zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta, jeżeli zamówione towary zostaną wycofane z oferty.

 

 1. Informacje będą wysyłane przez Electrolux pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy, między innymi w celu potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta i zawartych w nim szczegółów.

 

 1. W przypadku wprowadzenia do formularza niekompletnych lub niepełnych danych, zamówienie może zostać dostarczone z opóźnieniem lub w ogóle nie zostać zrealizowane.

 

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie i przechowywanie przez Electrolux oraz podwykonawców danych osobowych Klienta, w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie https://www.electroluxgroup.com/privacy/pl/

 

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności, zgodnie z dostępnymi opcjami wskazanymi w formularzu zamówienia. Formy płatności mogą się różnić w zależności od dostępności towarów.

 

 1. Ceny wszystkich towarów w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

 

 1. Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Opłata za dostawę zamówienia naliczana jest zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu zamówienia.

 

 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż produktów fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z zamówieniem.

 

 1. Zamówienia dostępnych produktów są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz opłaceniu przez Klienta. Zamówienia niedostępnych produktów realizowane będą w późniejszym terminie, zgodnie z ich dostępnością.

 

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w ciągu 30 dni, zamówienie może zostać anulowane. Anulowanie zamówienie powoduje zwrot płatności.

 

 1. Electrolux zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw częściowych. W przypadku takich zamówień obowiązuje jedna opłata za transport.

 

 1. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacje o płatnościach są automatycznie szyfrowane w chwili ich wprowadzania przez Klienta.

 

 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Electrolux zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu i cen na poszczególne towary.

 

 1. Electrolux nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności przy wystąpieniu siły wyższej. W takim przypadku Electrolux poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy.

 

 1. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę:
 2. a) czy nie posiada zewnętrznych uszkodzeń wynikających z transportu;
 3. b) czy jest zgodna z zamówieniem.

 

W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń wynikających z transportu (np. opakowanie towaru jest rozerwane, wgniecione itp.) Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu reklamacyjnego w chwili odbioru przesyłki w obecności doręczyciela i przekazania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamacją w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem niezwłocznie do Electrolux na adres mailowy: sklep@electrolux.com. Jeżeli protokół reklamacyjny nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym w transporcie.

 

 1. Reklamacji nie podlegają w szczególności:
 2. a) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku montażu lub eksploatacji towaru w sposób niezgodny z warunkami montażu lub użytkowania;
 3. b) uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
 4. c) wszelkie uszkodzenia wynikające z czynników zewnętrznych (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, użycie niewłaściwych środków czyszczących itp.).

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 20 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar musi być pełnowartościowy i nie posiadać znamion użytkowania. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep zwraca Klientowi cenę zakupu towaru wraz z kosztem transportu, o ile nie był z niej zwolniony, w wysokości określonej na fakturze zakupu do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki przez magazyn.

 

 1. Klient jest zobowiązany poinformować Sklep o chęci odstąpienia od umowy na adres mailowy: sklep@electrolux.com. Klient otrzyma mailem instrukcje jak ma dokonać zwrotu. W przypadku zwrotu towaru, Klient zobowiązuje się do podpisania i odesłania kopii faktury zgodnie z informacjami podanymi w mailu zwrotnym.

 

 1. Electrolux ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i dlatego należy się z nim zapoznać każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów na terenie Polski.

UWAGI:

 1. Electrolux udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupione produkty. W przypadku części elektrycznych lub do urządzeń zasilanych gazem dodatkowo wymagany jest dowód za wykonanie usługi montażu części z autoryzowanego serwisu sieci Electrolux Poland. Niezastosowanie się do powyższych wskazówek będzie skutkowało utratą gwarancji.
 2. Electrolux Poland nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą instalację zakupionych części. Wszelkie skutki powstałe z w/w powodów ponosi Klient.
 3. Części, których montaż wymaga ingerencji w urządzenie, powinny być instalowane przez osoby uprawnione do napraw urządzeń elektrycznych i/lub gazowych.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie dowodu zakupu.